Chevrolet American Suv days

Chevrolet American Suv days

Kéo dài trong 3 tháng tại Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, Chevrolet Colorado Test Drive và American Suv days là chuỗi trải nghiệm dòng xe mới của Chevrolet.
Chương trình tập trung làm nổi bật các tính năng của xe, cũng như mang đến các kỹ năng lái xe phòng vệ cho người tham gia.

 

Chevrolet Colorado Test Drive and American Suv days were series events of newest Chevrolet models in Vietnam. The series events transpired in 3 months at Ha Noi and Ho Chi Minh City

Series events concept is highlight USP of Chevrolet models, and also take chance to train driving skill, safety driving skill for customers.


Không tìm thấy bản ghi nào